blog

Instalacja fotowoltaiczna a zezwolenia. Kiedy i jakie formalności obowiązują inwestycję?

5 minut 08.09.2022

Realizacja instalacji fotowoltaicznej to poważna decyzja, definiująca przyszłość przedsiębiorstwa, która wpływa nie tylko na jego bezpieczeństwo energetyczne, ale także ekonomiczne. Dla jej realizacji ważne jest zarówno określenie potrzeb i możliwości firmy, jak również zabezpieczenie środków na inwestycje. Konieczne jest także uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Ich rodzaj jest uzależniony przede wszystkim od wielkości instalacji.

Pod względem formalnym najłatwiej jest realizować tak zwane mikroinstalacje. Zgodnie z polską definicją prawną ich moc nie przekracza 50 kWp.

Mikroinstalacje, czyli mniej mocy, ale też mniej formalności

W zasadzie w takich sytuacjach jedynym obowiązkiem jest uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, a także zgłoszenie inwestycji do miejskiej lub powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Co istotne ten wymóg dotyczy każdej instalacji, których moc jest wyższa niż 6,5 kWp.

I na tym obowiązki formalne w przypadku mikroinstalacji się kończą, o ile nie mamy do czynienia z wyjątkiem od reguły.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 instalacje realizowane o wysokości powyżej 3 metrów co prawda w dalszym ciągu nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, jednak należy dokonać tzw. zgłoszenia (procedura prostsza niż procedura uzyskania decyzji i pozwoleniu na budowę) o zamiarze ich realizacji w przypadku, gdy ich konstrukcja osiągnie wysokość przekraczającą 3 metry.

Zgłoszenia należy dokonać we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, czyli w starostwie powiatowym bądź urzędzie miejskim, jeśli inwestycja ma być realizowana na terenie miasta będącego na prawach powiatu.

Drugą wyjątkową sytuacją, gdy instalacja poniżej 50 kWp będzie jednak wymagała uzyskania odpowiednich zgód, jest realizacja tej inwestycji na budynku, który został wpisany do ewidencji zabytków. W tym przypadku na wykonanie instalacji – podobnie jak innych prac – będzie konieczne wydanie zgody przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Instalacje powyżej 50 kWp – więcej wyprodukowanej energii, oszczędności i wymogów

Jeśli planowana instalacja fotowoltaiczna ma mieć łączną moc przekraczającą 50 kWp (od 50 kWp do 1 MWp to tzw. Mała Instalacja; powyżej 1 MWp Instalacja dodatkowo wymaga koncesji), ustawodawca nakłada na inwestora nowe obowiązki. W tym przypadku konieczne będzie już uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Co ważne – nie ma tu wyjątków, które dawałyby możliwość uniknięcia tej formalności. Niezależnie od tego, czy inwestycja ma być zrealizowana na dachu czy na gruncie, należy uzyskać taką decyzję.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę w przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznej? Podobnie jak w przypadku zgłoszenia, tu również należy zgłosić się do właściwego dla miejsca inwestycji organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Dla uzyskania pozwolenia konieczne będzie przedstawienie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli teren, na którym ma znajdować się inwestycja, nie jest objęty planem, wtedy konieczne będzie otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (inna forma decyzji lokalizacyjnej). To decyzja wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta, która określa możliwości realizowania budowy. Oprócz powyższych, by otrzymać pozwolenie na budowę należy dołączyć także projekt budowlany oraz dokument potwierdzający tytuł prawny upoważniający do korzystania z nieruchomości. Każdorazowo trzeba też uzyskać warunki przyłączenia od ww. OSD przed rozpoczęciem fazy projektowania.

Kiedy konieczna będzie decyzja środowiskowa?

Oprócz podziału na mikroinstalacje oraz instalacje o mocy większej niż 50 kWp, istnieje jeszcze jeden parametr, który będzie decydował o wymaganych formalnościach. Mianowicie chodzi o powierzchnię planowanej inwestycji. Jeśli ma być ona większa niż 0,5 hektara, czyli 5 000 metrów kwadratowych, a inwestycja znajduje się na obszarze objętym którąś z form ochrony przyrody (dotyczy to między innymi rezerwatów), konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Organem odpowiedzialnym za to zezwolenie jest wójt, burmistrz lub prezydent, a decyzję wydaje się na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) bądź raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Eksperci polecają jednak wybór pierwszej ścieżki, czyli KIP, ze względu na to, że obejmuje ona mniejszy zakres, co może wpłynąć pozytywnie na skrócenie czasu realizacji tych formalności. Karta powinna jednak uwzględniać jak najwięcej szczegółów związanych z inwestycją. W przeciwnym wypadku organ odpowiedzialny za wydanie decyzji środowiskowej może stwierdzić, że inwestor będzie jednak musiał stworzyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Co ważne, wymóg decyzji środowiskowych nie dotyczy jedynie inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody. Tyczy się on również innych terenów, choć tam próg jest podniesiony i instalacja (parametr  to obszar opracowania) musi mieć powierzchnię co najmniej 1 hektara (lub 10 000 metrów kwadratowych).

Nie trzeba mierzyć się samemu z pozwoleniami

Realizację instalacji fotowoltaicznej pozostawiamy specjalistom, którzy mają w tym obszarze odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Podobnie warto zrobić z formalnościami. Uzyskiwanie zezwoleń na realizację dużych instalacji może być dla osób, które nigdy tym się nie zajmowały, skomplikowanym i wymagającym procesem. Dlatego Selena ESG proponuje swoim partnerom wsparcie również w tym obszarze. Inwestycja może być zrealizowana przez uprawnionych projektantów branży elektrycznej i konstrukcyjnej – ekspertów od A do Z – zarówno pod kątem analizy charakterystyki energetycznej, audytu konstrukcyjnego dachu, pokryć dachowych, doboru technologii ich ewentualnej modernizacji, jaki  i realizacji inwestycji oraz zarządzenia procesami uzyskania wszelkich formalności niezbędnych do wykonania prac, uruchomienia instalacji PV na dachu lub gruncie i w konsekwencji rozpoczęcia produkcji zielonej energii.

Selena ESG wspiera przedsiębiorców na każdym etapie przygotowywania i uzyskiwania pozwoleń na instalację fotowoltaiczną. Wypełnij formularz i skonsultuj się z naszym Doradcą.

Newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych rozwiązaniach i trendach w branży odnawialnych źródeł energii

    Administratorem danych jest Selena ESG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2 - 4, 53-611 Wrocław. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia oferty oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów opisanych Polityce prywatności